Pripravovaný projekt: Green Film Tourism 2.0

Pripravovaný projekt: Green Film Tourism 2.0

Zhrnutie procesu účasti

Pozývame vás, aby ste si prečítali správu z verejnej konzultácie, ktorej cieľom bolo poskytnúť miestnym orgánom, filmovému a kreatívnemu priemyslu, organizáciám cestovného ruchu, kultúrnym inštitúciám a obyvateľom príležitosť vyjadriť svoj názor na projekt, ako aj predložiť pripomienky, postrehy a nápady.

Možnosť konzultácie vyplýva z Príručky programu INTERREG Poľsko-Slovensko 2021–2027, kapitoly 2.5 Participácia s cieľom využiť doterajšie efekty projektu a aktívne zapojiť zainteresované strany do procesu prípravy, ich účasti a vplyvu na aktivity, ktoré sa ich (priamo alebo nepriamo) týkajú.

Pripomienky, názory a posudky, ktoré odzneli počas verejných konzultácií, umožnili spresniť ustanovenia žiadosti o grant tak, aby sa s projektom stotožnila čo najširšia časť verejnosti a podieľala sa na jeho realizácii.

Podrobná správa je k dispozícii tu: Príloha 4 – Prehľad účasti a na webovej stránke: www.greenfilmtourism.eu.