Stanovy

Stanovy občianskeho združenia Red Popcorn

Stanovy

Článok 1

Základné ustanovenia

Názov: OZ Red Popcorn

Sídlo: Palárikova 1761, 022 01 Čadca, Slovenská republika

Pôsobnosť: Slovensko, zahraničie – vždy v súlade s právnym poriadkom daných krajín

Občianske združenie Red Popcorn (ďalej už len združenie) je samostatnou nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou svoju činnosť v rámci vlastných stanov a platných právnych noriem Slovenskej republiky. Združenie je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, dobrovoľným združením občanov s cieľom:

 • tvorby, šírenia a prezentácie slovenskej a zahraničnej kultúry a umenia;
 • prezentácie a podpory slovenskej kultúry a umenia v zahraničí a vzájomnej spolupráce so Slovákmi žijúcimi v zahraničí;
 • tvorby umeleckých diel výtvarného, literárneho a audiovizuálneho (filmového) charakteru;
 • vydávania časopisov zameraných na umenie, kultúru, literatúru a film;
 • tvorby filmových, hudobných a literárnych predstavení;
 • tvorby vzdelávacích aktivít pre dospelých a pre deti;
 • aktívneho využívania voľného času pre deti a mládež;
 • prevencie voči alkoholizmu, fajčeniu, drogovej závislosti a kriminalite;
 • boja proti rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu, neonacizmu, intolerancii a ochrany ľudských práv;
 • podpory turistických a športových aktivít detí a dospelých;
 • tvorby aktivít zameraných na ochranu životného prostredia;
 • zachovávania a šírenia kultúrneho dedičstva na Slovensku;
 • podpory tradičnej ľudovej kultúry a umenia na Slovensku;
 • podpory nových a originálnych trendov v súčasnom umení a tvorbe.

Všetky uvedené aktivity, ciele, poslanie a úlohy združenia ako aj ostatné činnosti budú vykonávané neziskovým spôsobom.

Článok 2

Poslanie a úlohy

 1. Poslaním združenia je rozvoj umenia a kultúry.
 2. Združenie vo svojej činnosti realizuje umeleckú tvorbu v rámci filmovej, literárnej, hudobnej a výtvarnej produkcie, organizuje vzdelávacie prednášky, výmenné pobyty, tábory, festivaly, tvorivé dielne, diskusné fóra, workshopy, konferencie a tematické súťaže, výstavy.
 3. Združenie spolupracuje aj s inými organizáciami, ktoré sa venujú umeleckej tvorbe a organizovaniu podujatí vzdelávacích aktivít a prezentáciou kultúry a umenia pre širšiu verejnosť.
 4. Združenie vydáva propagačné materiály a knižné publikácie.

Článok 3

Členstvo v združení

 1. Členom sa môže stať každá fyzická i právnická osoba, ktorá má záujem o činnosť v združení a súhlasí s cieľmi, Stanovami a vnútornými smernicami.
 2. Členstvo môže byť:

  Dlhodobé
  O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky Správna rada združenia. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena OZ.

  Členstvo zaniká:

  • Písomným oznámením člena o vystúpení zo združenia.
  • Vylúčením z dôvodu porušenia Stanov a cieľov združenia.
  • Nečinnosťou člena v činnostiach združenia.
  • Úmrtím člena.
  • Zánikom združenia.
  • Nezaplatením členského príspevku za daný rok.

  Krátkodobé
  Krátkodobé členstvo vzniká účasťou fyzickej osoby na podujatí, činnosti združenia, kde si účastník platí poplatok (tábory, tvorivé dielne, výmenné pobyty apod.). Ďalšie podmienky krátkodobého členstva sú zakotvené v prihláške, zmluvnej dohode na účasti na podujatí, činnosti združenia alebo v štatúte podujatia.

Článok 4

Práva a povinnosti člena

 1. Práva člena združenia sú:

  • Zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov združenia, ktoré hodnotia jeho činnosť.
  • Dávať návrhy na odvolania, návrhy na zlepšenie a pripomienky k činnosti združenia.
  • Byť informovaný o hospodárení združenia.
  • Byť volený do orgánov združenia po dovŕšení 18. roku života.
 2. Povinnosti člena združenia sú:

  • Dodržiavať predpisy orgánov združenia.
  • Zapájať sa do činnosti združenia.
  • Ošetrovať, chrániť a spravovať majetok združenia.
  • Dbať na dobré meno združenia.
  • Uhradiť schválený členský príspevok.

Článok 5

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

 1. Valné zhromaždenie.
 2. Správna rada združenia.
 3. Predseda.
 1. Valné zhromaždenie (ďalej len „VZ“)

  • Je najvyšší orgán združenia a tvoria ho všetci členovia.
  • Schvaľuje plán hlavných úloh na nasledujúce obdobie a vyhodnocuje predošlé obdobie.
  • Volí predsedu a členov Správnej rady a vyhodnocuje ich činnosť.
  • Schvaľuje rozpočet združenia na príslušný kalendárny rok.
  • Rozhoduje o zrušení, resp. zániku združenia.
  • Schvaľuje výšku členského príspevku na daný rok.
  • VZ zasadá najmenej raz ročne na základe rozhodnutia Správnej rady, VZ je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho riadnych členov. Ak po začiatku VZ do 1 hodiny nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, aj v takomto prípade je VZ uznášaniaschopné, ako, keby boli prítomní všetci členovia. Uznesenia sú záväzné pre všetkých členov, ak ich schváli nadpolovičná väčšina prítomných členov.
  • Má právomoc schvaľovať zmeny Stanov OZ.
 2. Správna rada združenia

  • Zabezpečuje realizáciu cieľov a plnenia uznesení VZ.
  • Hospodári s majetkom združenia.
  • Schvaľuje ročný plán práce správnej rady a zabezpečuje jeho plnenie.
  • Rozhoduje o prijatí a vylúčení riadneho člena.
  • Pre plnenie úloh menuje pracovné komisie.
  • Organizačne pripravuje VZ.
  • Na základe rozhodnutia VZ v prípade zániku menuje likvidátora.
 3. Predseda

  Zvoláva a riadi zasadnutie Správnej rady. Predseda vystupuje navonok ako štatutárny zástupca s kompetenciami podpisovať a rozhodovať o veciach, ktoré vyplývajú z poslania a plánu činnosti. V rámci Správnej rady menuje jej členov do rôznych funkcií (manažér, hospodár a pod.).

Článok 6

Majetok a hospodárenie

 • Hospodárenie je upravené v súlade s platnými predpismi SR pre neziskové organizácie a plánom činnosti a rozpočtu na kalendárny rok, schválenými orgánmi združenia.
 • Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
 • Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom (ak ho má).
 • Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických a právnických osôb, dotácie a granty od právnických osôb, iné dostupné grantové zdroje.
 • Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia.
 • V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.
 • Finančné prostriedky sa ukladajú v peňažnom ústave na bežný účet, príp. devízový účet. Podpisové právo má predseda alebo ním poverená osoba.
 • V mene združenia vystupuje vždy iba jedna osoba, a to predseda ako štatutárny zástupca alebo ním poverená osoba. Inventarizácia majetku sa vykonáva raz ročne ku koncu kalendárneho roka.

Článok 7

Zánik združenia

O zániku združenia rozhoduje VZ, pričom menuje likvidátora na vykonanie majetkovo-právneho vysporiadania. Likvidátor do 30 dní po ukončení likvidácie oznámi zánik na príslušnom odbore MV SR.

V Čadci, dňa 10. 2. 2020