Statut

Statut stowarzyszenia obywatelskiego Red Popcorn

Statut

Artykuł 1

Postanowienia podstawowe

Nazwa: SO Red Popcorn

Siedziba: Palárikova 1761, 022 01 Čadca, Republika Słowacka

Teren działania: Słowacja, zagranica – zawsze zgodnie z porządkiem prawnym danych krajów.

Stowarzyszenie obywatelskie Red Popcorn (dalej w treści zwane stowarzyszeniem) jest samodzielną, niezależną osobą prawną prowadzącą swoją działalność w ramach własnego statutu i norm prawnych obowiązujących w Republice Słowackiej. Stowarzyszenie, w rozumieniu ustawy nr 83/ 1990 Dz. U. o stowarzyszeniach obywateli w brzmieniu późniejszych przepisów, jest dobrowolnym stowarzyszeniem obywateli mającym na celu:

 • tworzenie, upowszechnianie i prezentowanie słowackiej i zagranicznej kultury i sztuki;
 • prezentowanie i wspieranie słowackiej kultury i sztuki za granicą oraz wzajemną współpracę ze Słowakami żyjącymi za granicą;
 • tworzenie dzieł sztuki o charakterze wizualnym, literackim i audiowizualnym (filmowym);
 • wydawanie czasopism ukierunkowanych na sztukę, kulturę, literaturę i film;
 • tworzenie spektakli filmowych, muzycznych i literackich;
 • organizowanie działań edukacyjnych dla dorosłych i dla dzieci;
 • aktywne wykorzystanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież;
 • działania prewencyjne odnośnie alkoholizmu, palenia papierosów, uzależnienia od narkotyków i przestępczości;
 • walka z rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem, neonazizmem, nietolerancją i ochronę praw człowieka;
 • wspieranie turystycznych i sportowych aktywności dzieci i dorosłych;
 • organizowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
 • zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego na Słowacji;
 • wspieranie tradycyjnej kultury ludowej i sztuki na Słowacji;
 • wspieranie nowych i oryginalnych trendów w sztuce współczesnej i twórczości.

Wszystkie wymienione działania, cele, misja i zadania stowarzyszenia jak i pozostała działalność będą wykonywane w formie niezarobkowej/non – profit.

Artykuł 2

Misja i zadania

 1. Misją stowarzyszenia jest rozwój sztuki i kultury.
 2. Stowarzyszenie w swojej działalności realizuje twórczość artystyczną w ramach produkcji filmowej, literackiej, muzycznej i platycznej, organizuje wykłady edukacyjne, pobyty wymienne, obozy, festiwale, warsztaty twórcze, fora dysukusyjne, workshopy, konferencje i konkursy tematyczne, wystawy.
 3. Stowarzyszenie współpracuje również z innymi organizacjami, które zajmują się twórczością artystyczną i organizowaniem przedsięwzięć edukacyjnych oraz prezentacją kultury i sztuki dla szerszego grona publiczności.
 4. Stowarzyszenie wydaje materiały promocyjne oraz publikacje książkowe.

Artykuł 3

Członkostwo w stowarzyszeniu

 1. Członkiem może zostać każda osoba fizyczna i prawna, która jest zainteresowana działalnością w stowarzyszeniu i akceptuje jego cele, Statut i wewnętrzne wytyczne.
 2. Członkostwo może być:

  Długoterminowe
  O przyjęciu członka, na podstawie pisemnego zgłoszenia, decyduje Rada Zarządzająca. Członkostwo powstaje z dniem przyjęcia członka do SO.

  Członkostwo ustaje na skutek:

  • Pisemnego zawiadomienia członka o wystąpieniu ze stowarzyszenia.
  • Wykluczenia z powodu naruszenia Statutu i celów stowarzyszenia.
  • Nieuczestniczenia przez członka w działalności stowarzyszenia.
  • Śmierci członka.
  • Rozwiązania stowarzyszenia.
  • Niepłacenia składek członkowskich za dany rok.

  Krótkoterminowe
  Członkostwo krótkoterminowe powstaje poprzez udział osoby fizycznej w przedsięwzięciu, działaniu stowarzyszenia, za które uczestnik ponosi opłatę (obozy, warsztaty twórcze, pobyty wymienne itp.). Pozostałe warunki członkostwa krótkoterminowego są zawarte w zgłoszeniu, uzgodnionym porozumieniu o uczestnictwie w przedsięwzięciu, działalności stowarzyszenia lub zasadach przedsięwzięcia.

Artykuł 4

Prawa i obowiązki członka

 1. Prawa członka stowarzyszenia:

  • Uczestniczenie w obradach organów stowarzyszenia, które dokonują oceny jego działalności.
  • Zgłaszanie wniosków o odwołanie, propozycji usprawnienia działalności stowarzyszenia i uwag do jego działalności.
  • Informowanie go o funkcjonowaniu stowarzyszenia.
  • Wybieranie go do organów stowarzyszenia po osiągnięciu 18 roku życia.
 2. Obowiązki członka stowarzyszenia:

  • Przestrzeganie przepisów organów stowarzyszenia.
  • Włączanie się do działalności stowarzyszenia.
  • Dbanie o majątek stowarzyszenia, chronienie go i zarządzanie nim.
  • Dbanie o dobre imię stowarzyszenia.
  • Opłacanie zatwierdzonej składki członkowskiej.

Artykuł 5

Organy stowarzyszenia

Organy stowarzyszenia stanowią:

 1. Walne zgromadzenia.
 2. Rada zarządzająca stowarzyszenia.
 3. Przewodniczący.
 1. Walne zgromadzenie (dalej w treści zwane „WZ”)

  • Jest najwyższym organem stowarzyszenia i tworzą go wszyscy członkowie stowarzyszenia.
  • Zatwierdza plan głównych zadań na następny okres i dokonuje oceny poprzedniego okresu.
  • Wybiera przewodniczącego i członków Rady Zarządzającej oraz dokonuje oceny ich działalności.
  • Zatwierdza budżet stowarzyszenia na dany rok kalendarzowy.
  • Podejmuje decyzję o likwidacji ew. rozwiązaniu stowarzyszenia.
  • Zatwierdza wysokość składki członkowskiej na dany rok.
  • WZ obraduje co najmniej raz w roku na podstawie decyzji Rady Zarządzającej, WZ jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli obecna jest ponad połowa jego zwyczajnych członków. Jeżeli po rozpoczęciu WZ w czasie do 1 godziny nie jest obecna ponad połowa członków, to i w takim przypadku WZ jest zdolne do podejmowania uchwał, tak jak by byli obecni wszyscy członkowie. Uchwały są wiążące dla wszystkich członków, jeżeli podejmie je ponad połowa obecnych członków.
  • Ma prawo zatwierdzenia zmian w Statucie SO.
 2. Rada zarządzająca stowarzyszenia

  • Zapewnia realizację celów i uchwał WZ.
  • Zarządza majątkiem stowarzyszenia.
  • Zatwierdza roczny plan pracy rady zarządzającej i zapewnia jego realizację.
  • Decyduje o przyjęciu i wykluczeniu członka zwyczajnego.
  • Powołuje komisje robocze do realizacji zadań.
  • Przygotowuje organizacyjnie WZ.
  • W przypadku likwidacji powołuje likwidatora na podstawie decyzji WZ.
 3. Przewodniczący

  Zwołuje i kieruje zebraniem Rady zarządzającej. Przewodniczący występuje na zewnątrz jako przedstawiciel statutowy posiadający kompetencje do podpisywania i podejmowania decyzji w sprawach, które wynikają z misji i planu działania. W ramach Rady zarządzającej powołuje jej członków na różne funkcje (menadżer, zarządca, itp.).

Artykuł 6

Majątek i zarządzanie

 • Zarządzanie jest uregulowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Republiki Słowackiej dla organizacji non-profit i planem działalności i budżetowym na rok kalendarzowy, zatwierdzonymi przez organy stowarzyszenia.
 • Zarządzanie jest realizowane zgodnie z zatwierdzonym budżetem.
 • Stowarzyszenie zarządza majątkiem ruchomym i nieruchomym (o ile go posiada).
 • Źródłami majątku są: składki członkowskie, darowizny od osób fizycznych i prawnych, dotacje i granty od osób prawnych, inne dostępne źródła grantów.
 • Dochody z majątku i własnej działalności mogą zostać wykorzystane tylko do wspierania celu stowarzyszenia.
 • W celu stworzenia własnych źródeł majątku stowarzyszenie może prowadzić, w zakresie uzupełniającym do odnośnej działalności stowarzyszenia, działalność gospodarczą, związaną z zapewnieniem realizacji celów i misji stowarzyszenia oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i statutem.
 • Środki finansowe będą zdeponowane w instytucji finansowej na rachunku bieżącym, ew. na rachunkowym dewizowym. Prawo do składania podpisu ma przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona.
 • W imieniu stowarzyszenia występuje zawsze tylko jedna osoba, to jest przewodniczący jako przedstawiciel statutowy lub osoba przez niego upoważniona. Inwentaryzacja majątku jest przeprowadzana raz w roku na koniec roku kalendarzowego.

Artykuł 7

Rozwiązanie stowarzyszenia

O rozwiązaniu stowarzyszenia decyduje WZ, które powołuje likwidatora do przeprowadzenia majątkowo-prawnego rozliczenia. Likwidator w terminie 30 dni po zakończeniu likwidacji zawiadomi o rozwiązaniu stowarzyszenia właściwy departament Ministerstwa sprawiedliwości Republiki Słowackiej.

W Čadci, dnia 10. 2. 2020